Author Archives: Jackson Jackson

เหล็กรูปพรรณที่สามารถแปรรูปได้

พวกเหล็กต่างๆมีการใช้งานที่ค่อนข้างมากในทั่วโลก ส่วนมากเป็นส่วนประกอบของสิ่งสำคัญในบ้านเรือน ในชีวิตประจำวันอย่างพวก ข้าวของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอีกมากที่มีส่วนประกอบมาจากวัสดุชนิดนี้ และนอกจากนี้แล้ววัสดุชนิดนี้ยังเป็นที่แพร่หลายในการพัฒนาเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพราะว่าโลหะเก่าที่เลิกใช้ หรือเศษจากการรื้อถอนโครงสร้างสามารถนำเหล็กสามารถแปรรูปเพื่อใช้ได้ต่ออีก

พวกเหล็กหล่อ หรือเหล็กรูปพรรณที่มีรูปร่างเตรียมใช้งานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการหลอมขึ้นรูปต่างๆในกรบวนการผลิตที่สามารถช่วยงานต่างๆสามารถสำเร็จลุล่วงง่านขึ้น หรือการใช้งานตรงความต้องการและรวดเร็วมากกว่าในการผลิต หรือสร้างสรรค์งานต่างๆออกมาได้อย่างดี ก่อนอื่นนั้นการนำโลหะเหลือใช้ต่างๆที่อาจจะเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ง่ายแน่ๆ แม้แต่การผุกร่อนก็ต้องอาศัยระยะเวลาที่มากหลาย 10 ปีเลยทีเดียว การแปรรูปเหล็กจึงเป็นทางเลือกที่สามารถทำได้

เหล็กนอกจากมีความแข็งแรงทนทานแล้ว ความพิเสษของวัสดุนี้คือสามารถจะนำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปร่าง รูปทรงต่างๆได้ด้วย