Daily Archives: July 15th, 2013

ติดแก๊สเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดี

ในการหาทางเลือกใหม่ๆ สำหรับพลังงานในปัจจุบัน แน่นอนว่าจำเป็นต้องดูที่ปัจจัยในการเลือกใช้ ทั้งเรื่องความเหมาะสม ผลระยะยาว และราคาที่ต้องเสียไปด้วย หากดูที่เหตุผลของการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ที่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้น แต่เป็นหนทางเลือกที่นำให้สามารถใช้ชีวิตโดยปกติได้เหมือนเดิมในยุคน้ำมันแพงแล้ว ติดแก๊สก็เป็นทางเลือกทีค่อนข้างดี

การจะดูว่าติดแก๊สดีอย่างไรกับการใช้งานพื้นฐานของระบบขนส่งหลักของโลก นั่นคือยานพาหนะ เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งหลักที่จะขนส่งสิ่งต่างๆที่กลไกท้องตลาดของสังคม ที่เป็นตัววัดราคาของสิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมได้ด้วยการมีพลังงานทางเลือกที่สามารถใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะได้เหมือนเดิม แต่ใช้ต้นทุนในการใช้ที่ต่ำกว่า ทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งสินค้าต่างๆ ที่นับรวมในปัจจัยพลังงานที่ทำให้สินค้าราคาสูงมากขึ้นด้วยติดแก๊สรถยนต์ที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ

ติดแก๊สสามารถทำได้บนรถยนต์ทุกชนิด เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้งานพลังงานแก๊สได้จำเป็นต้องดัดแปลงระบบพลังงานเพื่อให้ใช้งานได้ปกติเท่านั้นเอง